Opis področja

“Nevarne snovi so tiste snovi, ki imajo eno ali več nevarnih lastnosti. Nevarne lastnosti so sledeče: eksplozivnost, radioaktivnost, oksidativnost, vnetljivost, strupenost, jedkost, dražljivost, rakotvornost, mutagenost, nevarnost za okolje itd.”

“Če je snov klasificirana kot nevarna snov, to pomeni, da bi prišlo v primeru razsutja ne le do neposredne škode na tovoru, temveč bi to utegnilo ogroziti tudi transportno sredstvo, osebe, ki se nahajajo v bližini, ter ožje in širše okolje.”

Mednarodne oznake

Številka nevarnosti in UN številka (na oranžni tabli) je sestavljena iz dveh ali treh številk ali je k temu dodana še črka.

Označba za prevoz nevarnih snovi (zgoraj stopnja nevarnosti ali Kemlerjeva številka, spodaj vrsta nevarnosti oz. UN število)

 

Pomen prvega števila je:

1= eksplozivna snov

2= plini (pod tlakom ali utekočinjeni)

3= vnetljive tekočine, plini ali hlapi

4= vnetljive trdne snovi

5= oksidirajoče snovi ali organski peroksidi

6= strupene snovi ali strupi

7= radioaktivne snovi

8= jedke snovi

9= tveganje ob spontanih burnih reakcijah

 

Vrste nevarnosti, ki jih označuje druga številka:

0= ni posebne nevarnosti

1= nevarnost eksplozije

2= nevarnost nastajanja plinov

3= vnetljivost

4= značilno samo za taline

5= oksidirajoče lastnosti

6= strupenost

7= radioaktivnost

8= nevarnost burne kemijske reakcije

9= tveganje ob spontanih burnih reakcijah

 

Tabela pomnoženih ali ponavljajočih se številk, ki označujejo povečano nevarnost:

22= globoko podhlajen plin

33= zelo vnetljiva tekočina

44= trdna snov, ki je s taljenjem prešla v tekočino

55= zelo močan oksidant

66= zelo močan strup

77= zelo močna radioaktivna snov

88= zelo močno jedko sredstvo

Kadar je druga številka 0 pomeni, da nevarna snov nima posebno močnih reakcijskih lastnosti.

Kadar število sestavljajo trije znaki pomeni, da obstaja možnost verižne reakcije.

Kadar je številkama dodan X pomeni, da bo snov burno reagirala z vodo.

X= nevarnost pri stiku z vodo

 

Nalepke nevarnosti:

eksplozivne snovi in plini (razred 1)

 

Eksplozivne snovi

plini (razred 2)

 

Gorljiv plin

 

Negorljiv plin

 

Strupen plin

vnetljive tekočine (razred 3)

 

Vnetljiva tekočina

vnetljive trdne snovi in snovi, ki tvorijo pline (razred 4)

 

Vnetljiva trdna snov

 

Spontano vnetljiva snov

 

Vnetljiva snov, če se zmoči

oksidirajoče snovi (razred 5)

 

Oksidirajoča snov

 

Organski peroksid

strupene snovi (razred 6)

 

Strupena snov

 

Kužna snov

radioaktivne snovi in plini (razred 7)

 

Radioaktivna snov

jedke snovi (razred 8)

 

Jedka snov

različne nevarne snovi in nevarni predmeti (razred 9)

 

Nevarna snov

Vir: Wikipedija, Nevarne snovi; povzeto po: https://sl.wikipedia.org/wiki/Nevarne_snovi (2022)